Linux Doma logo white

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky na vzdelávacie kurzy Kurzy – Linux Doma (ďalej len „Objednávka”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a Študentom.

Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

Anton Krajčík s.r.o.
  J. Kráľa 1262/58
  020 01, Púchov

IČO: 53826604
 DIČ: 2121506717
  
  Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti informačných technológii a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti informačných technológií (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

2. Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti informačných technológií „Kurzy – Linux Doma“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom stránky Kurzy – Linux Doma je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie najmodernejších technológií zameraných na tvorbu a správu webových a serverových aplikácií. Počas štúdia Študent participuje na samostatných projektoch, ktoré simulujú reálne situácie z praxe.

3. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.

V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť,  štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.

Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.

Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

Používateľ je povinný otestovať pred uhradením ceny Služby, či mu prehrávanie video návodov funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové videá na stránke https://kurzy.linuxdoma.sk. Úhradou ceny Služby Používateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.

4. Školné a platobné podmienky

Výška poplatku za absolvovanie kurzu/ov “Kurzy – Linux Doma” sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke https://kurzy.linuxdoma.sk k dátumu objednania kurzu.

Sprístupnenie a povolenie používania celého digitálneho obsahu a prevádzkovanie k tomu nevyhnutnej infraštruktúry je na základe objednania a zakúpenia predplatného. Digitálny obsah bude sprístupnený bezodkladne po jej uhradení.

Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Študent je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku. V prípade objednávky, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, je dátum opakovanej platby uvedený v písomnom potvrdení objednávky, a to prostredníctvom emailu uvedeného v objednávke Študenta.

Zrušenie automatickej platby

Svoje predplatné môže Študent kedykoľvek ukončiť

– písomne kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese informacie@linuxdoma.sk,

– zrušením opakovanej platby vo svojom zákazníckom profile.

Ukončením predplatného na portáli je pravidelná platba zrušená a predplatné sa nebude naďalej z platobnej karty strhávať. Ukončením predplatného na portáli sa Študent vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu predplatné prinášalo. V prípade zrušenia predplatného bude prístup (po vypršaní uhradenej doby predplatného) deaktivovaný.

Študent berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu poplatku (predplatné) budú uchovávané na strane platobnej brány Stripe, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

5. Podmienky ukončenia štúdia

Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:

Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.

Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Kurzy – Linux Doma.

Odstúpenie Študenta

Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.

V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok, ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

6. Reklamačný poriadok

Prezenčný kurz

V prípade nespokojnosti Študenta s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je Študent povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je Poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

Online kurz

V prípade nespokojnosti Študenta s online kurzom, má právo Študent do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

Platba a nárok na kurz

Zaplatením sumy za Predplatné online (Premium) ku kurzu má Študent právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

7. Autorské práva

  1. Študent je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu https://kurzy.linuxdoma.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Študent nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke https://kurzy.linuxdoma.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli https://kurzy.linuxdoma.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky https://kurzy.linuxdoma.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
  2. Študent nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
  3. Študent nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
  4. Študent nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Študenta pri porušení niektorého z bodov 1, 2, 3 a 4 tohto odstavca.

8. Ochrana osobných údajov

Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

9. Študentská zľava

Študenti si môžu uplatniť študentskú zľavu na Predplatné online (Premium) kurzov na rok. Študentská zľava je vždy poskytovaná podľa aktuálnej ponuky a môže sa časovo odlišovať (aj jej výška). Podmienkou na získanie študentskej zľavy je preukázanie sa platnou študentskou kartou ISIC. Karta musí byť v deň nákupu platná. V prípade že študent nemá študentskú kartu, preukáže sa platným potvrdením o štúdiu.

Doklad o kúpe sa štandardne vystavuje na meno študenta. Študent potvrdzuje, že bude dané prístupy do online kurzov používať výlučne pre svoju potrebu.

Nárok na získanie študentskej zľavy pre Predplatné online kurzov na rok je len jeden krát ročne. Študentskú zľavu nie je možné uplatniť na produkty, ktoré majú inak upravenú zľavnenú cenu (akciové ceny, demo ceny, výpredaj).

10. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Poskytovateľ nie je platca DPH.